اخـبـار سـایـت

مشخصات مسئول واحد

نام : محمد
نام خانوادگی : افشارنسب
واحد سازمانی : ریاست
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : بیماری آبزیان
پست سازمانی ریاست
سابقه خدمت :
تلفن :
آدرس پست الکترونیکی :