اخـبـار سـایـت

 تاریخ خبر :          03/08/93     ساعت:      22:38  
  عنوان خبر : تصاویری از ساختمان جدید موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
  خلاصه خبر :  

 

http://kherad.ac.ir/UploadFile/StPic/n1.jpg

 

http://kherad.ac.ir/UploadFile/StPic/n2.jpg

 

http://kherad.ac.ir/UploadFile/StPic/n3.jpg

 

http://kherad.ac.ir/UploadFile/StPic/n4.jpg

 

http://kherad.ac.ir/UploadFile/StPic/n5.jpg

 

http://kherad.ac.ir/UploadFile/StPic/n6.jpg


    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :