تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

تقویم آموزشی

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com