**مهلت ثبت نام تكمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سراسری 1402 تا روز سه شنبه 10بهمن ماه تمدید شد.**

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com