فایل(ها): PDF02.pdf

موانع اجتماعی و فرهنگی استفاده از روانشناسی در جامعه و آسیب های ناشی از آن

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com