رئیس هیئت موسس

 1. عضو هئیت موسس

  دکتر سهراب رضوانی گیل کلائی
  • دکتر سهراب رضوانی گیل کلائی
 2. عضو هئیت موسس

  دکتر ابوالقاسم کمالی
  • دکتر ابوالقاسم کمالی
 3. عضو هئیت موسس

  دکتر کاووس خورشیدیان
  • دکتر کاووس خورشیدیان
 4. عضو هئیت موسس

  حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا هاشمی
  • حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا هاشمی
 5. عضو هئیت موسس

  • مهندس نادر اسدی سامانی
 6. عضو هئیت موسس

  • دکتر حسین علی ابراهیم زاده موسوی

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com