دانلود ترم بندی رشته ها ( چارت درسی )

 جهت دانلود چارت درسی هر رشته روی نام آن رشته کلیک کنید:

کارشناسی ارشد

 کاردانی و کارشناسی پیوسته

کارشناسی نا پیوسته

کاردانی فنی و حرفه ای

 

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com