کارگاه های هفته پژوهش و فناوری - روانشناسی

کارگاه های هفته پژوهش و فناوری - روانشناسی

لینک ورود 

https://online.kherad.ac.ir/rpazhouhesh

 

پس ورود به لینک ضمن انتخاب گزینه Guest نام و نام خانوادگی خود را در قسمت Name وارد کرده و سپس بر روی گزینه Enter Room کلیک نمایید.

 

 

موسسه آموزش عالی خرد بوشهر

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com