مشخصات و شرایط دانشگاه

 

  1. براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو مي باشد.
  2. به دانشجويان رتبه اول تا دوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد.
  3. دانشجويان اين موسسه مي توانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند.
  4. همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهداء و جانبازان.
  5. همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت
  6. آدرس : بوشهر شهرك نيايش - موسسه آموزش عالي خرد
  7. شماره تماس: 29-33451128-077
  8.  دورنگار :  33451126-077  داخلی 3

به اشتراک بگذارید :

آدرس کامل : بوشهر- شهرک نیایش – موسسه آموزش عالی خرد بوشهر - کد پستی : 7517942824

تلفن: 07733451129

نمابر: 07733451126

پست الکترونیکی: kheradbushehr@yahoo.com