پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی پیوسته بدون آزمون

آغاز ثبت نام - پذیرش دانشجو - بدون آزمون - بدون کنکور - کارشناسی پیوسته - موسسه  آموزش  عالی خرد بوشهر

بوشهر شهرک نیایش موسسه آموزش عالی خرد بوشهر

تلفن 07733451128

به اشتراک بگذارید :