زیارت و غبار روبی گلزار شهدای شهر بوشهر در هفته بسیج توسط دانشجویان موسسه آموزش عالی خرد.