افتتاح ساختمان جدید دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و دانشکده علوم موسسه آموزش عالی خرد بوشهر با حضور استاندار محترم استان بوشهر